Friday, September 14, 2012

Математик мэдээлэл зүйн ангийн бие даах ажлын график төлөвлөгөө


Математик- мэдээлэл зүй”-н анги
Олонлог-логикийн онол хичээлийн
бие даах ажлын график төлөвлөгөө
Бие даалтын ажлын зорилго
Оюутнууд тухайн хичээлийн агуулын хүрээнд танхимд олж авсан мэдлэгээ бататгах,практиктай холбох хэрэглэх чадвар дадал олгоход оршино.
Бие даалтын ажлын хамрах хугацаа
Намрын улирлын  турш

Математик мэдээлэл зүйн ангийн оюутнуудын бие даах ажлын график төлөвлөгөө


                         Математик- мэдээлэл зүй”-н ангиЕрөнхий физик
                               хичээлийн бие даах ажлын график төлөвлөгөө
Бие даалтын ажлын зорилго
Оюутнууд тухайн хичээлийн агуулын хүрээнд танхимд олж авсан мэдлэгээ бататгах,практиктай холбох хэрэглэх чадвар дадал олгоход оршино.
Бие даалтын ажлын хамрах хугацаа
Намрын улирлын  турш