Friday, September 14, 2012

Математик мэдээлэл зүйн ангийн оюутнуудын бие даах ажлын график төлөвлөгөө


                         Математик- мэдээлэл зүй”-н ангиЕрөнхий физик
                               хичээлийн бие даах ажлын график төлөвлөгөө
Бие даалтын ажлын зорилго
Оюутнууд тухайн хичээлийн агуулын хүрээнд танхимд олж авсан мэдлэгээ бататгах,практиктай холбох хэрэглэх чадвар дадал олгоход оршино.
Бие даалтын ажлын хамрах хугацаа
Намрын улирлын  турш
Бие даах ажлыг гүйцэтгэх журам
Оюутан тухайн 7 хоногийн бие даалтын ажлыг төлөвлөгөөнд заасан 16 хоногийн бие даалтын хуваарьт  цагт нь багшид шалгуулж үнэлгээ өгнө. Бие даалтыг нөхөн шалгахгүй ба хэрэв тухайн оюутан бие даалтын ажлыг үнэхээр хийсэн ба хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар үзүүлж чадаагүй бол сургалтын алба болон тэнхимийн эрхлэгч,хичээл заасан багшийн хамтаар нөхөн шалгуулах эсэхийг шийдвэрлэнэ. Бие даалтын ажлыг компьютерт шивж бэлтгэн шалгуулна.
Оюутан нь бие даалтын ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ
-Лекцийн товчлол
-Сурах бичиг, ном сэтгүүл холбогдох материал
-Интернетийн мэдээлэлийн эх үүсвэрүүдийг ашиглаж багшаас зөвлөгөө авах төв болон сургуулийн номын санд суух холбогдох мэргэжлийн хүмүүсээс асууж лавлах хэлбэрээр бие даалтын ажлыг үр дүнтэй гүйцэтгэнэ.
Бие даалтын ажлыг үнэлэх журам:
Бие даалтын ажил  40 оноотой байна. Оюутны бие даалтын оноог хуваарьт хичээлийн орох хугацаанд, бие даалтын ажлын график төлөвлөгөөний дагуу тооцно. Бие даалтын ажлуудын онолын сэдвүүдийн хүрээнд тодорхой объект дээр судлан шинжилж  дүгнэлт гаргах, багшийн өгсөн сэдвүүдийг хамарсан бодлогуудыг бодох, бичгийн хэлбэрээр хийх бөгөөд өөрийн хийсэн зүйлээ амаар хамгаална.
Оюутан бие даалтын ажилдаа удирдамжийн агуулгыг бүрэн багтаасан байх шаардлагатай бөгөөд ажлын цар хүрээ, оновчтой шийдэл,шинэлэг санаа хэрэгжүүлэх боломж, бие даан мэдлэгээ дээшлүүлсэн хэлбэр  нэмэлт материал ашиглан тэмдэглэл товчлол хийсэн, өгсөн бодлогуудыг онолын хувьд зөв бодсон,хичээлийн агуулгыг эзэмшсэн байдал зэргийг харгалзан 40 хүртэл оноогоор дүгнэнэ.
Ерөнхий физик хичээлийн бие даалтын ажлын график төлөвлөгөө
Бүлэг
Сэдвүүд
Хийх ажил
Шалгах оноо
Огноо
Анги
1

Кинематик
-Механик хөдөлгөөн, си систем
-Ньютоны хуулиуд
-Хүч, Уян харимхайн, хүндийн  хүч
-Тогтмол ба хувьсах хүчний ажил
Потенциал ба кинетик онол
  Кинематик, статик, динамикийн салбаруудын ухагдахууныг ойлгон сэдэв тус бүрт холбогдох жишээ бодлогыг  бодох
10 оноо
IX/ 15- X/10

ММЗ- II

2
Молекул  физик
Молекул кинетик онолын үндсүүд, Броуны хөдөлгөөн, нэвчих үзэгдэл
Молекулын хурдыг хэмжих, хатуу хий , шингэн биесийн доторх молекулуудын хөдөлгөөн
Биеийн дотоод энерги
Термодинамикийн нэгдүгээр хууль
Уурших ба буцлах үзэгдэл
Биеийн бүтэц хий, шингэн ба хатуу төлөвийн өөрчлөлтийг учирлан үндэслэн холбогдох жишээ бодлогыг бодох
10 оноо
X/ 10- XI/5

ММЗ-II

3
Оптик
Гэрлийн үзэгдэл. Гэрэл хүлээн авагч
Гэрэл тархах. Нар ба сарны хиртэлт
Ойлтын ба хугарлын хууль
Линз, фокус фокусын зай
Гэрлийн спектор
Гэрлийн үзэгдэл ба ойлтын хууль, хугарлын хуулийн ухагдахуун, томъёо, тодорхойлолтыг судлан  холбогдох жишээ бодлогыг бодох 
10 оноо
XI/ 5- XII/1

ММЗ-II
4
Цахилгаан
Цахилгаан цэнэг, кулоны хууль
Цахилгаан орон, хүчлэг, хүчний шугам
Цахилгаан орог доторхи дамжуулагч дизлерик
Соронз, Соронзон орон, соронзон орны вектор
Цахилгаан соронзон индукц
Цахилгаан ба соронзон  үзэгдлийг судлан  холбогдох жишээ бодлогыг бодох


10 оноо
XII/ 1- XII/25

ММЗ-IIНийт
40онооАшиглах ном сурах бичиг, вэб хуудсууд:
1. А.П.Рымкевич Сборник задачи по физике Мос. 1976г
2. Н.Жавзмаа Физикийн тест УБ 2001 он
3. Г.Бямба Физик-Одон орны бодлогын хураамж УБ 2001 он
4. Физик X-XI анги. Мөнхийн үсэг ХХК
5.Физик IV . БСШУ яам 2012он
6. http://www.slideshare.net/moyoko0422/2010-8310391

No comments:

Post a Comment