Tuesday, December 17, 2013

Магистр

Магистрын ангийн "Мэдээлэлийн технологи, мэдээлэлийн систем" хичээлийн бие даалтын ажлын төлөвлөгөө Өөрийн мэргэжлийн аль нэг хичээлээр цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах, уг цахим хэрэглэгдэхүүнийг Powerpoint программ ашиглан боловсруулна. Цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэхэд ашиглах зүйлүүд: - Зураг оруулах - Clip art- ийн зураг ашигласан байх - Фото альбом үүсгэх - Дүрсүүдийг оруулсан байх - Smart art бэлэн графикууд оруулах - Линктэй холбоос хийх - Аnimation оруулах Эдгээр зүйлүүдийг бүрэн ашигласан байх ёстой. Бие даалтыг 2014 оны 1 сарын 10 ны дотор purevsuren@3erdene.edu.mn гэсэн хаягаар илгээнэ үү. Тайлбар: Бие даалтыг хугацаандаа илгээгүй болон дээрх зүйлүүдээс дутуу хийгдсэн тохиолдолд оноо хасагдах болно гэдгийг анхаарна уу!

No comments:

Post a Comment