Thursday, October 27, 2016

“Визуаль программчлалын үндэс” хичээлийн стандарт
*      Мэргэжлийн индекс: 011401
*      Хичээлийн код: prog 435
*      Кредит: 3
*      Хамрах хүрээ: Математик- Мэдээлэл зүйн IV анги, VII  улиралд
*      Судлах цаг: Математик-Мэдээлэл зүйн  IV анги
                                             Лекц-32
                     Семинар-32
                     Бие даалт-80
                     Нийт- 144 цаг
*      Хичээлийн  залгамж  холбоо:
·         Босоо тэнхлэгээр
o   Сургалтын өмнөх: Объект хандалттай программчлалын үндэс, , Программчлалын хэл Паскаль
o   Сургалтын дараах:
·         Хэвтээ тэнхлэгээр
*      Хичээлийн зорилго:Windows үйлдлийн системд суурилсан орчинд программ
              зохиох онолын мэдлэг болон чадвар эзэмшүүлэх
*      Агуулгын хүрээ: Си програмчлалын орчин түүнийг ашиглан программ зохиох
            Оюутны эзэмших мэдлэг:
·         Си программчилал гэж юу вэ ?
·         Идентификаторууд
·         Функцууд
·         Илэрхийлэл
·         Харьцуулах үйлдлүүд
·         Тодорхой давталт буюу for давталт
·         Хэрэглэгчийн функц тодорхойлох
·         Хадгалах ангилал
·         Массив
·         Тэмдэгт мөр төрөл
·         Төрөлт заагч


*      Оюутны эзэмших чадвар:
Си программчлалын  орчин
- Printf  командын хэрэглээг, курсорын байрлал удирдах тэмдэгтүүд, хөрвүүлэлтийн тусгай тэмдэгтүүдийг мэдэх

-Түлхүүр үгүүд, хувиргагчид, хувьсагчид, тогтмолууд, getchar функц, putchar функц талаар ойлгох

-Арифметик үйлдлүүд, үйлдлүүдийн зэрэглэл, нэмэгдүүлэх, хорогдуулах, бит үйлдлүүд, нөхцөлт илэрхийлэл, if  команд, давхар if  команд, логик үйлдлүүд, үйлдлүүдийн зэрэглэл, switch  командыг хэрэглэх
- Нөхцөлт while давталт
- Нөхцөлт do while давталт
- Үргэлжлүүлэх команд
- Тасалдлын команд
- Удирдлага шилжүүлэх goto команд хэрэглэх
-Хэрэглэгчийн функцыг тодорхойлох арга замыг мэддэг болох
-Си хэлэнд массив зарлах аргыг мэддэг болох
-Тэмдэгт мөр төрлийг зарлах аргыг мэддэг болох
Сонгох“Геометрийн бодлого бодох арга зүй” хичээлийн стандарт*      Мэргэжлийн индекс: 011401
*      Хичээлийн код: mong 431
*      Кредит: 2
*      Хамрах хүрээ: Математик- Мэдээлэл зүйн IV анги, VII  улиралд
*      Судлах цаг: Математик-Мэдээлэл зүйн  IV анги
                        Лекц-16
                     Семинар-32
                     Бие даалт-80
                     Нийт- 144 цаг
*      Хичээлийн  залгамж  холбоо:
·         Босоо тэнхлэгээр
o   Сургалтын өмнөх: Сургуулийн математик, Математик анализ, Шугаман алгебр аналитик геометр
·         Хэвтээ тэнхлэгээр
*      Хичээлийн зорилго: Хавтгай ба огторгуйн геометрийн үндсэн дүрсүүд, тэдгээрийг байгуулах нэрлэх тэмдэглэх, түүний элементүүдийг нэрлэх холбогдох шинж чанаруудыг ашиглан  бодлого бодох
*      Агуулгын хүрээ: Цэг, шулуун, цацраг ба хэрчим, өнцөг, тэгш өнцөгт , ромбо , параллелограмм , трапец ба холбогдох элементүүдийг нэрлэж дүрсэлж , тэмдэглэж, сурах ба холбогдох чанар теоремүүдийг ашиглах
*                  Оюутны эзэмших мэдлэг:
·         Хавтгай ба огторгуйн геометр
·         Бодлогод өгөгдсөн параметр
·         Анализ синтезийн арга
·         Судалгааны замаар хандаж шийдэх арга
·         Байгуулалтын арга
·         Байгуулалтын бодлогууд
·         Баталгааны бодлогууд
·         Өгөгдсөн бодлогын урвуу эсвэл эсрэг бодлого зохиох

*      Оюутны эзэмших чадвар:
Хавтгайн геометр
-Геометрийн үндсэн ухагдахууны талаар ойлголттой болох
-Цэг, шулуун,  цацраг, өнцөг байгуулах
-Тэнхлэгийн тэгш хэм байгуулах. Огторгуйн биетийг байгуулах
-Гурвалжин, параллель шулууны талаарх теоремуудыг хэрэглэх
-Гурвалжны өнцгүүдийн нийлбэрийг олох
-Гурвалжны өндөр, медиан, биссектрис байгуулах
-Тэгш өнцөгт гурвалжин ба төсөө, пифагорын теорем хэрэглэх
-Дөрвөн өнцөгт, трапец, параллелограмм, ромбо, тэгш өнцөгт, квадрат, олон өнцөгт, тойрог ба өнцгийн талаар ойлголттой болох
-Тригонометрийн үндсэн ойлголтуудыг хэрэглэх
-Косинусын теорем, гурвалжны талбай, төсөөтэй гурвалжнуудын талбайн харьцааг олох
-Дугуй сектор,сегментийн талбайг олох
-Тэгш өнцөгт координатын систем, вектор түүн дээр үйлдэл хийх
-Хавтгай дахь шулууны тэгшитгэл бичих
Огторгуйн геометр
-Огторгуйн геометрийн аксиомуудыг хэрэглэх
-Олон талстийн ухагдахууныг ашиглах
-Эргэлтийн биеийн эзэлхүүн олох
-Хавтгай ба шулууны тэгшитгэлийг бичих
-Огторгуй дахь вектор дээр үйлдэл хийх
-Огторгуйн биетын огтлол байгуулах