Thursday, October 27, 2016

“Визуаль программчлалын үндэс” хичээлийн стандарт
*      Мэргэжлийн индекс: 011401
*      Хичээлийн код: prog 435
*      Кредит: 3
*      Хамрах хүрээ: Математик- Мэдээлэл зүйн IV анги, VII  улиралд
*      Судлах цаг: Математик-Мэдээлэл зүйн  IV анги
                                             Лекц-32
                     Семинар-32
                     Бие даалт-80
                     Нийт- 144 цаг
*      Хичээлийн  залгамж  холбоо:
·         Босоо тэнхлэгээр
o   Сургалтын өмнөх: Объект хандалттай программчлалын үндэс, , Программчлалын хэл Паскаль
o   Сургалтын дараах:
·         Хэвтээ тэнхлэгээр
*      Хичээлийн зорилго:Windows үйлдлийн системд суурилсан орчинд программ
              зохиох онолын мэдлэг болон чадвар эзэмшүүлэх
*      Агуулгын хүрээ: Си програмчлалын орчин түүнийг ашиглан программ зохиох
            Оюутны эзэмших мэдлэг:
·         Си программчилал гэж юу вэ ?
·         Идентификаторууд
·         Функцууд
·         Илэрхийлэл
·         Харьцуулах үйлдлүүд
·         Тодорхой давталт буюу for давталт
·         Хэрэглэгчийн функц тодорхойлох
·         Хадгалах ангилал
·         Массив
·         Тэмдэгт мөр төрөл
·         Төрөлт заагч


*      Оюутны эзэмших чадвар:
Си программчлалын  орчин
- Printf  командын хэрэглээг, курсорын байрлал удирдах тэмдэгтүүд, хөрвүүлэлтийн тусгай тэмдэгтүүдийг мэдэх

-Түлхүүр үгүүд, хувиргагчид, хувьсагчид, тогтмолууд, getchar функц, putchar функц талаар ойлгох

-Арифметик үйлдлүүд, үйлдлүүдийн зэрэглэл, нэмэгдүүлэх, хорогдуулах, бит үйлдлүүд, нөхцөлт илэрхийлэл, if  команд, давхар if  команд, логик үйлдлүүд, үйлдлүүдийн зэрэглэл, switch  командыг хэрэглэх
- Нөхцөлт while давталт
- Нөхцөлт do while давталт
- Үргэлжлүүлэх команд
- Тасалдлын команд
- Удирдлага шилжүүлэх goto команд хэрэглэх
-Хэрэглэгчийн функцыг тодорхойлох арга замыг мэддэг болох
-Си хэлэнд массив зарлах аргыг мэддэг болох
-Тэмдэгт мөр төрлийг зарлах аргыг мэддэг болох
No comments:

Post a Comment