Шугаман алгебр Хавтгайн аналитик геометр” сэдвийн
                                    бие даалтын бодлогууд

1. Гурвалжины  талуудын дундаж цэг  L(0;0), M(3;0) N(0;4)  цэгүүд дээр орших бол  гурвалжины  талбайг ол.
 2.P(5,2); Q(-5;3); R(1;-1)  орой нь өгөгдсөн гурвалжныг      
   багтаасан    тойргийн төв ба радиусыг ол. Мөн PQ,QR  шулуунуудын тэгшитгэлийг бич.
3.А(5,1); B(-5,0); C(-4;5) цэгүүд дээр оройтой  гурвалжны   талбайг ол. Мөн талуудын mэгшитгэлийг бичиж      хоорондох өнцөгийг ол
4.Тэгш өнцөгтийн  нэг орой B (-1;-1) цэг дээр 2 тал нь
5х+6у-1=0;    2x-3у=0 шулууны тэгшитгэл хэлбэрээр   өгөгдсөн бол тэгш өнцөгтийн  талбайг ол.
5.Квадратын нэг орой Р (3;5) цэг дээр нэг тал нь х+у-1=0       шулууны тэгшитгэл хэлбэрээр өгөгдсөн  бол  квадратын талбайг ол.
6. 5х-12у+52=0;   10x-24y-39=0 шулуунуудын хоорондох өнцгийг    ол.Шулуунуудын огтлолцлын цэгийг ол.
7.А(1;)  цэгүүдийн хувьд
а. Тэгш өнцөгт  координатыг ол !
б.Туйлын хувьд тэгш хэмтэй
в.Туйлын тэнхлэгийн хувьд  тэгш хэмтэй цэгийн туйлын координатыг ол !
8. 5x-y+10=0  ба 8x+4y+9=0  шулуунуудын огтлолцлын цэгүүдийг дайрсан х+3y=0 шулуунтай параллель шулууны тэгшитгэлийг бич
9. А(1,-2); B(5,4); C(-2;0) цэгүүд дээр оройтой  гурвалжны  дотоод өнцгүүдийг ол.
10. Дараах шулуунуудын байрлалыг тогтоо
    А. x+2y-5=0   2x+4y-10=0
    B.3x+2y-5=0   x-5y+5=0
11. Дараах тэгшитгэлтэй  тойргийн төвийн цэгийн координатууд,радиусыг ол.
    А. x2 +y2-8x+6y=0
    B. x2+y2+10x-4y+29=0
    C. x2+y2-4x+14y+54=0
12. 36х2-25у2=900   тэгшитгэлтэй гиперболын фокусын цэг,бодит ба хуурмаг тэнхлэгүүд   эксцентристетийг  ол.
13. Гиперболын фокусууд ординат тэнхлэг дээр,координатын эхийн хувьд тэгш хэмтэй байрласан бөгөөд  бодит тэнхлэг нь 16 ба  бол тэгшитгэлийг бич.
14. 36х2+25у2=900   тэгшитгэлтэй элиппсийн фокусын цэг,их    бага тэнхлэгүүд   эксцентристетийг  ол.
15.Координатын тэнхлэгийн  хувьд тэгш хэмтэй эллипсийн тэгшитгэлийг дараах өгөгдсөн зүйлийг ашиглан байгуул
А.Фокусуудын хоорондох зай 2с=24, их тэнхлэг 2а=30
Б.Их хагас тэнхлэг  а=25; =0.6

No comments:

Post a Comment