Заадаг хичээлүүд

- Математик анализийн үндэс
- Бодит, комплекс хувьсагчийн үндэс
- Шугаман алгебр аналитик геометр
- Дээд алгебр
- Дифференциал тэгшитгэл
- Олонлог логикийн үндэс
- Ерөнхий физик
- Элементар програмчлал
- Эдийн засгийн онол
- Хүн байх ухаан

No comments:

Post a Comment