Хичээлийн агуулга


  “МАТЕМАТИК АНАЛИЗ” хичээлийн стандарт
*      Мэргэжлийн индекс: D 141400
*      Хичээлийн код: mata 232
*      Кредит: 3
*      Хамрах хүрээ: Математикийн II анги, IV  улиралд
*      Судлах цаг: Математик II анги
                        III улиралд :Лекц-32
                     Семинар-32
                     Бие даалт-80
                     Нийт- 144 цаг
*      Хичээлийн  залгамж  холбоо:
·         Босоо тэнхлэгээр
o   Сургалтын өмнөх: Сургуулийн математик-1
o   Сургалтын дараах: Дифференциал тэгшитгэл, Тооны онол, Бодит, Комплекс хувьсагчийн функцийн үндэс
·         Хэвтээ тэнхлэгээр
o   Элементар геометр, Сургуулийн математик-2
*      Хичээлийн зорилго:Математик анализ хичээлийн үндсэн элемент болох функцийн
               уламжлал, функцийн дифференциал, дээд эрэмбийн
               уламжлал ба дифференциалууд түүний хэрэглээг судлах
*      Агуулгын хүрээ: Функцийн уламжлал, Функцийн дифференциал, Муруйн шүргэгч
               ба нормалийн тэгшитгэл, Дээд эрэмбийн уламжлал ба
              дифференциалууд,Тейлор-Маклорений томъёо
*      Оюутны эзэмших мэдлэг:
·         Функцийн уламжлал
·         Уламжлалын дүрмүүд
·         Функцийн дифференциал
·         Дээд эрэмбийн уламжлал ба дифференциалууд
·         Лопиталын томъёо
·         Тейлорын томъёо
·         Уламжлалыг функцийн шинжилгээнд ашиглах
-    Оюутны эзэмших чадвар:
Функцийн уламжлал ба дифференциал
·         Тодорхойлолт
·         Өрөөсгөл уламжлалуудыг олох
·         Уламжлалын геометр утгыг судлах
·         Уламжлалын дүрмүүдийг судлах
·         Үндсэн элементар функцүүдийн уламжлалыг олох
·         Дифференциалын тоололыг судлах
Дээд эрэмбийн уламжлал ба дифференциалууд
·         Дээд эрэмбийн уламжлалуудыг бодох
·         Дээд эрэмбийн дифференциалууд
·         Далд функц, параметрт тэгшитгэлүүдээр өгөгдсөн функцийн дээд эрэмбийн уламжлалуудыг бодож гаргах
·         Далд функц, параметрт тэгшитгэлүүдээр өгөгдсөн функцийн цэг дээрх шүргэгч ба нормалийн тэгшитгэлийг бичих
·         Лопиталын дүрэм
·         Үндсэн 5 нэр төрлийн функцийг Тейлорын томъёонд задлах
Уламжлалын хэрэглээ
·         Дифференциалчлагдах функцийн дундаж утгын тухай лагранжын теорем түүнийг хэрэглэх
·         Функцийн максимум, минимум утга, түүнийг олох аргууд
·         Графикийн гүдгэр, хотгор байдлыг судлах
·         Нугаралтын цэгийг олох
·         Функцийн график байгуулахШугаман алгебр, аналитик геометр” хичээлийн стандарт
*      Мэргэжлийн индекс: D 141400
*      Хичээлийн код: lage 235
*      Кредит: 2
*      Хамрах хүрээ: Математикийн II анги, IV  улиралд
*      Судлах цаг: Математик II анги
                        IV улиралд :Лекц-16
                     Семинар-32
                     Бие даалт-48
                     Нийт- 96 цаг
*      Хичээлийн  залгамж  холбоо:
·         Босоо тэнхлэгээр
o   Сургалтын өмнөх: Ерөнхий суурь хичээлүүд
o   Сургалтын дараах: Элементар геометр, Огторгуйн геометр
·         Хэвтээ тэнхлэгээр
o   Сургуулийн математик
*      Хичээлийн зорилго: Вектор ба скаляр хэмжигдэхүүн түүн дээр хийх  үйлдлүүд,   
                   огторгуй дахь координатын систем, гадаргуу ба хавтгай, шулуун шугам
                 түүний тэгшитгэл, шулуунуудын харилцан байршилыг тодорхойлох,                 
                 шулуун ба хавтгайн хоорондох өнцөгийг тодорхойлон судлах
*      Агуулгын хүрээ: Вектор ба скаляр хэмжигдэхүүн, Тойрог, Парабол,  
*                       Гипербол,Эллипс, Гадаргуу ба хавтгай, Шулуун шугам
*      Оюутны эзэмших мэдлэг:
·         2-р эрэмбийн муруйнууд
·         Вектор дээр хийх үйлдлүүд
·         Компланар вектор
·         Векторын тэнхлэг дээрх проекц
·         Огторгуй дахь координатын систем
·         Огторгуйн аналитик геометрийн үндсэн бодлогууд
·         Гадаргуу ба хавтгай
·         Шулуун шугам*      Оюутны эзэмших чадвар:
2-р эрэмбийн муруйнууд
·         Тойрог
·         Эллипс
·         Гипербол
·         Парабол зэрэг 2-р эрэмбийн муруйнуудын  хялбар тэгшитгэлийг бичих, түүнтэй холбоотой янз бүрийн хэлбэрийн бодлогуудыг бодох
Вектор ба скаляр хэмжигдэхүүн
·         Векторыг тоогоор үржүүлэх
·         Векторуудыг нэмэх
·         Векторуудын ялгаварыг олох
·         Векторыг хоёр вектороор задлах гурван векторын компланар байх нөхцөлийг судлах
·         Векторын тэнхлэг дээрх проекцийг тодорхойлох
Огторгуйн аналитик геометр
·         Огторгуй дахь координатын систем
·         Тэгш өнцөгт координатын ситем
·         Хоёр цэгийн хоорондох зайг тодорхойлох
·         Хэрчмийг өгөгдсөн харьцаагаар хуваах
·         Векторуудын скаляр, вектор, холимог, үржвэрүүдийг тодорхойлох
·         Гадаргуугын, хавтгайн ерөнхий  тэгшитгэлийг бичих
·         Шулуун хавтгайн хоорондох өнцгийг тодорхойлох  

 Бодит, Комплекс хувьсагчийн функцийн үндэс
 хичээлийн стандарт
*      Мэргэжлийн индекс: D 141400
*      Хичээлийн код: funk 335
*      Кредит: 2
*      Хамрах хүрээ: Математикийн III анги, V  улиралд
*      Судлах цаг: Математик III анги
                        III улиралд :Лекц-16
                     Семинар-32
                     Бие даалт-48
                     Нийт- 96 цаг
*      Хичээлийн  залгамж  холбоо:
·         Босоо тэнхлэгээр
o   Сургалтын өмнөх:  Математик анализ-1
o   Сургалтын дараах: Магадлалын онол, Математик статистик, Тооны онол
·         Хэвтээ тэнхлэгээр
o   Математик анализ-2,  Ердийн  дифференциал тэгшитгэл
*      Хичээлийн зорилго: Бодит болон Комплекс хувьсагчийн функцийн шинж чанар,
               түүний дифференциал, интеграл тоолол, хэрэглээг судлахад оршино.
*      Агуулгын хүрээ: Бодит болон Комплекс хувьсагчийн функцийн хязгаар,
               дифференциалчлал, интеграл, Цуваа, шугаман ба шугаман бусад хялбар
              хувиргалт, Геометр зарчмууд
*      Оюутны эзэмших мэдлэг:
·         Бодит тоо, түүн дээр хийх үйлдлүүд
·         Тоон дараалал, түүний хязгаар
·         Функцийн уламжлал, түүний хэрэглээ
·         Комплекс тоо, түүний үндсэн үйлдлүүд
·         Дараалал, түүний хязгаар. Муруй. Муж
·         Комплекс функц, түүний хязгаар. Тасралтгүй чанар
·         Комплекс функцийн дифференциалчлал
·         Интеграл
·         Цуваа, Лораны цуваа
·         Голоморф функц ба төгсгөлгүй үржвэр
·         Геометр зарчмууд
·         Үйлдлийн тоолол

*      Оюутны эзэмших чадвар:

Бодит  хувьсагчийн функц
·         Бодит тоо, Тоон дараалал түүний хязгаарыг бодох
·         Функцийн уламжлал, дифференциалчлах
·         Уламжлалын хэрэглээ
·         Тейлорын цуваанд задлах
·         Функцийн шинжилгээнд уламжлалыг хэрэглэх
Комплекс хувьсагчийн функц
·         Комплекс тооны үндсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх
·         Комплекс тоон дараалал, түүний хязгаар бодох
·         Уламжлал дифференциалчлалыг бодох
·         Комплекс функцийн интегралыг бодох
·         Цуваа байгуулах
·         Лораны цуваа байгуулах Тусгаарлагдсан онцгой цэгүүд. Тэдгээрийг ангилах
·         Шугаман ба бусад хялбар хувиргалт хийх
·         Бүрэн аналитик функц тодорхойлох Риманы аргыг хэрэглэх
·         Геометр зарчмуудыг хэрэглэх
·         Меллиний томъёог хэрэглэх
“Магадлалын онол, математик статистик
хичээлийн стандарт

*      Хичээлийн код: mata306
*      Кредит: 2
*      Хамрах хүрээ: Математик-3-р ангийн оюутнууд
*      Судлах цаг: Математик III анги
                        II улиралд :Лекц-16
                     Семинар-32
                     Нийт- 48 цаг
*      Хичээлийн  залгамж  холбоо:
·         Босоо тэнхлэгээр
o   Сургалтын өмнөх: Сургуулийн математик
o   Сургалтын дараах: Мэргэжлийн хичээлүүд
·         Хэвтээ тэнхлэгээр
o   Элементар математик
o   Сургуулийн математик
*      Хичээлийн зорилго: Нийгэм эдийн засаг, судалгаа шинжилгээнд статистикийн
                 нарийн шинжилгээ хийх аргуудыг эзэмшиж,  практикт хэрэглэх чадвартай
                 болгоход оршино.
*      Агуулгын хүрээ: Магадлалын онол ба математик статистикийн аргууд
*      Оюутны эзэмших мэдлэг:
·         Комбинаторикийн элементүүд
·         Санамсаргүй үзэгдэл түүний магадлал
·         Санамсаргүй хэмжигдэхүүн, түүний тархалтын хууль
·         Статистикийн түүврийн цуваа байгуулах
·         Параметрийн үнэлэлт
·         Хамгийн бага квадратын арга
·         Корреляцийн шинжилгээ


*      Оюутны эзэмших чадвар:
Магадлалын онол
·         Санамсаргүй үзэгдэл, түүний  магадлал
·         Магадлалын тодорхойлолт
·         Нөхцөлт магадлал
·         Санамсаргүй үзэгдлийн үл хамаарах чанар
·         Гүйцэд магадлал
·         Байесийн томъёо
·         Санамсаргүй хэмжигдэхүүн, тархалтын функц
·          Санамсаргүй хэмжигдэхүүний тоон характеристик буюу үзүүлэлтүүд
·         Их тооны хууль
Математик статистик
·         Түүврийн тархалтын диаграмм байгуулах
·         Түүврийн тоон үзүүлэлтүүдийг тооцох
·         Параметрийн цэгэн үнэлэлт
·         Параметрийн завсрын үнэлэлт
·         Тархалтын хуулийн тухай таамаглал
·         Хамгийн их үнэний хувь бүхий арга
·         Үл мэдэгдэх параметрийн таамаглал
·         Шугаман регрессийн шинжилгээ ба
Хамгийн бага квадратын арга
·         Корреляцийн шинжилгээ


 
  “Ердийн  дифференциал  тэгшитгэл” хичээлийн стандарт
*      Мэргэжлийн индекс: D 141400
*      Хичээлийн код: apma 334
*      Кредит: 2
*      Хамрах хүрээ: Математикийн III анги, V  улиралд
*      Судлах цаг: Математик III анги
                        III улиралд :Лекц-16
                     Семинар-32
                     Бие даалт-48
                     Нийт- 96 цаг
*      Хичээлийн  залгамж  холбоо:
·         Босоо тэнхлэгээр
o   Сургалтын өмнөх: Математик анализ-1
o   Сургалтын дараах: Тооны онол
·         Хэвтээ тэнхлэгээр
o   Математик анализ-2, Магадлалын онол, Математик статистик
*      Хичээлийн зорилго: Ердийн болон дээд эрэмбийн дифференциал
              тэгшитгэлийг судлах түүнийг бодох аргуудыг судлах.
*      Агуулгын хүрээ: 1-р эрэмбийн дифференциал тэгшитгэлийн хэлбэрүүд тэдгээрийг,
              Бернулийн тэгшитгэл, Онцгой шийд, Ортогналь ба изогональ траектор,
              Дээд эрэмбийн дифференциал тэгшитгэл, n эрэмбийн шугаман
              дифференциал тэгшитгэл, Нэгэн төрлийн биш шугаман дифференциал
              тэгшитгэл, Ердийн дифференциал тэгшитгэлийн систем
*      Оюутны эзэмших мэдлэг:
·         Åðäèéí äèôôåðåíöèàë òýãøèòãýë ò¿¿íèé òîäîðõîéëîëòóóä
·         Íýãä¿ãýýð ýðýìáèéí äèôôåðåíöèаë òýãøèòãýëèéí òóõàé îéëãîëò ºãºõ
·         Õóâüñàã÷ íü ÿëãàãäñàí äèôôåðåíöèàë òýãøèòãýëèéí îéëãîëò ºãºõ
·         Íýãä¿ãýýð ýðýìáèéí íýãýí òºðëèéí òýãøèòãýë áîäîõ àðãóóä
·         Íýãä¿ãýýð ýðýìáèéí òýãøèòãýëèéã òîãòìîëûã õóâèðãàõ àðãûã ¿çýõ
·         Á¿òýí äèôôåðåíöèàë òýãøèòãýë áà èíòåãðàë÷ëàã÷ ¿ðæèãäýõ¿¿í. Íýãä¿ãýýð ýðýìáèéí îíöãîé øèéä, öýã
·         óëàìæëàëûíõàà õóâüä áîäîãäîîã¿é íýãä¿ãýýð ýðýìáèéí äèôôåðåíöèàë òýãøèòãýë
·         Á¿ë ìóðóé áà îðòîãíàëü áà èçîãîíàëü  òðàåêòîð
·         Äýýä ýðýìáèéí äèôôåðåíöèàë òýãøèòãýëèéã ýðýìáèéã áóуðóóëæ áîäîõ òýãøèòãýë¿¿ä
·         Íýãýí òºðëèéí áèø òýãøèòãýëë¿¿ä áà n ýðýìáèéí äèôôåðåíöèàë òýãøèòãýë¿¿ä
·         Íýãýí òºðëèéí øóãàìàí áèø äèôôåðåíöèàë òýãøèòãýë ò¿¿íèé òåîðåìóóä
·         Òýãøèòãýëèéí ñèñòåì áà åðäèéí äèôôåðåíöèàë òýãøèòãýë¿¿äèéí ñèñòåì áîäîõ

*      Оюутны эзэмших чадвар:
Ердийн дифференциал тэгшитгэл
·         Äèôôåðåíöèàë òýãøèòãýëèéí îíîë болон ¿íäñýí çîðèëòûã òîäîðõîéëîõ
·         Äèôôåðåíöèàë òýãøèòãýëèéí åðºíõèé øèéäèéã îëæ ñóðàõ
·         Îéëãîëòîî àøèãëàí õóâüñàã÷èéã ÿëãàõ, äèôôåðåíöàë òýãøèòãýë áîäîõ
·         Íýãýí òºðëèéí òýãøèòãýë¿¿äèéí áîääîã áîëîõ
·         Áåðíóëëèéí òýãøèòãýë áà øóãàìàí òýãøèòãýëèéí òîäîðõîéëîëò, àðãóóäûã àøèãëàí áîäëîãî áîäîõ
·         Òîäîðõîéëîëò ä¿ðýì, ÷àíàð àøèãëàí á¿òýí äèôôåðåíöèàë òýãøèòãýë áîäîх
·         Îíöãîé öýã¿¿äýýñ õàìààðñàí îíöãîé øèéäèéã îëîõ
·         Ëîãðàíæèéí òýãøèòãýëèéã íýãä¿ãýýð ýðэìáèéí äèôôåðåíöèàë òэãøèòãýëä øèëæ¿¿ëæ îíöãîé øèéäèéã íü îëîх
·         Òóõàéí äèôôåðåíöèàë òýãøèòãýëèéí ãðàôèêèéã áàéãóóëàõ, áîäîõ
·         Åðºíõèé óõàãäàõóóí áà ýðýìáèéã áóóðóóëæ  òóõàéí øèéäèéã îëæ ñóðàõ
·         Äèôôåðåíöèàë îïåðàòîðûí ÷àíàðóóäûã àøèãëàí íýãýí òºðëèéí òýãøèòãýë¿¿äèéí øèéä¿¿äèéã òîäîðõîéëîõ
·         Ýéëåðèéí òîìú¸î àøèãëàí  òóõàéí ýðýìáèéí òýãøèòãýë áîäîæ ñóðàõ
·         Íýãýí òºðëèéí áèø äèôôåðåíöèàë òýãøèòãýë¿¿äèéã áîäîõ
·         Äèôôåðåíöèàë òýãøèòãýëä õ¿ðãýäýã ÿíç á¿ðèéí áîäëîãóóä 

“Эдийн засгийн онол” хичээлийн стандарт

*      Хичээлийн код: ЕСЕС101
*      Кредит: 3
*      Хамрах хүрээ: I анги, II  улиралд
*      Судлах цаг: Математик II анги
                        II улиралд :Лекц-32
                     Семинар-32
                     Нийт- 64 цаг
*      Хичээлийн  залгамж  холбоо:
·         Босоо тэнхлэгээр
o   Сургалтын өмнөх: Ерөнхий суурь хичээлүүд
o   Сургалтын дараах: Мэргэжлийн хичээлүүд
·         Хэвтээ тэнхлэгээр
o   Ерөнхий суурь хичээлүүд
*      Хичээлийн зорилго:  Микро эдийн засгийн түвшинд хязгааргүй хэрэгцээг хязгаарлагдмал   
                                       нөөцөөр хэрхэн зөв хангахыг судлах зорилготой.
                                   Макро эдийн засгийн түвшинд аливаа асуудлуудыг шийдэж
                                       хэрэгжүүлдэг сангийн бодлого, мөнгөний бодлогын нэгдэл зөрчлийг
                                   онолын үүднээс тайлбарлан шийдвэрлэх зорилготой
*      Агуулгын хүрээ: Эдийн засгийн судлах зүйл, судалгааны арга, эдийн засгийн 
                       тогтолцоо, мэдрэмжийн тухай ойлголт, хэрэглэгчийн онол,  
                       үйлдвэрлэл, пүүсийн онол, хүчин зүйлийн зах зээл, макро эдийн
                       засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, нийт эрэлт болон нийт нийлүүлэлт,
                       гадаад худалдаа, олон улсын эдийн засгийн харилцаа, олон улсын 
                       валютын харилцаа зэргийг судлах
*      Оюутны эзэмших мэдлэг:
·         Эдийн засгийн онолын судлах зүйл, судалгааны арга
·         Эрэлт, нийлүүлэлт түүний мэдрэмж
·         Хэрэглэгчийн онол
·         Пүүсийн онол
·         Макро эдийн засгийн ухааны үндсэн ойлголтууд
·         Эдийн засгийн үйл ажиллагааны зорилго
·         Эдийн засаг дахь төрийн үүрэг
·         Инфляци
·         Нийт эрэлт ба нийт нийлүүлэлт түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс
·         Улсын төсөв ба сангийн бодлого
·         Олон улсын эдийн засгийн харилцаа, валютийн харилцаа
*      Оюутны эзэмших чадвар:
Микро эдийн засаг
·         Эдийн засгийн ухааны судлах зүйл, судалгааны арга
·         Эдийн засгийн тогтолцоо
·         Эрэлт, нийлүүлэлтийн мэдрэмж
·         Зах зээлийн тэнцвэр
·         Хэрэглэгчийн үйл хөдлөлийн онол
·         Үйлдвэрлэлийн зардал
·         Төгс өрсөлдөөн
·         Монополь, монопольт өрсөлдөөн
·         Хүчин зүйлийн зах зээл

Макро эдийн засаг
·         Макро эдийн засгийн ухааны үндсэн ойлголтууд
·         Эдийн засгийн үйл ажиллагааны зорилго, үрдүн
·         Эдийн засаг дахь төрийн үүрэг
·         Инфляци, инфляцийн эсрэг бодлого
·         Хөдөлмөрийн зах зээл ба ажилгүйдэл
·         Эдийн засгийн мөчлөг
·         Нийт эрэлт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс
·         Нийт нийлүүлэлт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс
·         Макро эдийн засгийн тэнцвэр
·         Эдийн засгийн өсөлт
·         Улсын төсөв ба сангийн бодлого
·         Мөнгөний зах зээл ба мөнгө зээлийн бодлого
·         Төрийн нийгмийн бодлого
·         Гадаад худалдаа, олон улсын эдийн засгийн харилцаа
·         Олон улсын валютын харилцаа


 

“Элементар программчлал” хичээлийн стандарт

*      Хичээлийн код: D141500
*      Кредит: 2
*      Хамрах хүрээ: Математик-3-р ангийн оюутнууд
*      Судлах цаг: Математик III анги
                        II улиралд :Лекц-16
                     Семинар-32
                     Нийт- 48 цаг
*      Хичээлийн  залгамж  холбоо:
·         Босоо тэнхлэгээр
o   Сургалтын өмнөх: Мэдээлэлийн технологи, мэдээлэлийн систем
o   Сургалтын дараах: Мэргэжлийн хичээлүүд
·         Хэвтээ тэнхлэгээр
o   Элементар математик
o   Сургуулийн математик
*      Хичээлийн зорилго:  Математикийн бодлогуудыг энгийн хялбар алгоритм, программ
                          зохиож сургалтанд ашиглах мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэхэд оршино.
*      Агуулгын хүрээ: Алгоритм түүнийг хэрхэн бичих, Блок схемийн арга, Паскаль хэл
                      дээр шугаман программ, салаалсан программ, Массив, Хосолсон
                      программ, функцийн талаар судлах
*      Оюутны эзэмших мэдлэг:
·         Алгоритм
·         Шугаман алгоритм
·         Салаалсан алгоритм
·         Сонголтот салаалсан программ
·         Параметртэй давталт ашиглан программ
·         Эхэндээ нөхцөлтэй давталт
·         Төгсгөлдөө нөхцөлтэй давталт
·         Шугаман ба тэгш өнцөгт массив
·         Тэмдэгт мөр
·         Дэд алгоритм
·         Паскал хэлний ойлголт
·         Паскал хэл дээрх шугаман ба салаалсан програм


*      Оюутны эзэмших чадвар:
Алгоритм хэл
·         Алгоритм ба түүний шинжүүд
·         Бичих аргууд
·         Блок схемийн арга
·         Нөхцөлт алгоритм
·         Цикль бүтэц
·         Шугаман программ
·         Салаалсан программ
Паскал хэл

·         Паскаль программ
·         Өгөгдөл хэмжигдэхүүн
·         Үндсэн функцууд
·         Шугаман буюу хялбар программ
·         Нөхцөлт оператор
·         Давталттай оператор
·         Сонголтын оператор
·         Массив
·         Хосолсон программ
·         Функц, процедурNo comments:

Post a Comment