“Мэдээлэл зүйн дидактик” хичээлийн стандарт

*      Мэргэжлийн индекс: 011401
*      Хичээлийн код:
*      Кредит: 2
*      Хамрах хүрээ: БАБ-IV анги, VII  улиралд
*      Судлах цаг:
                        Лекц-16
                     Семинар-32
                     Бие даалт-80
                     Нийт- 144 цаг
*      Хичээлийн  залгамж  холбоо:
·         Босоо тэнхлэгээр
Сургалтын өмнөх:  Мэргэжлийн хичээлийн дидактик
*      Хичээлийн зорилго: Хичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх
*      Агуулгын хүрээ: Цахим хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг сургалтын программууд ашиглан бэлтгэх
*                  Оюутны эзэмших мэдлэг:
·         Цахим сургалт
·         MS-WORD программ
·         MS Powerpoint
·         MS-EXCEL программ
·         Adobe Photoshop программ
·         ISpring suite программ
·         Camtasia Studio программ
·         Google education багцыг сургалтад ашиглах

*      Оюутны эзэмших чадвар:
Microsoft
office
-Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүний талаар ойлголттой болох
-MS Word программ ашиглан сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах

-MS Powerpoint программ ашиглан сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах
- MS-EXCEL программын программ ашиглан сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах
-Adobe Photoshop программ ашиглан сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх

Сургалтын бусад программ
-ISpring suite программыг ашиглан цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах

-Camtasia Studio программыг ашиглан цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах

-Google education багцын талаар ойлголттой болох сургалтад ашиглах
-Сургалтын зориулалттай вэбүүдтэй танилцах, тэдгээрийг сургалтад ашиглахNo comments:

Post a Comment