“Мэдээлэл харилцааны технологийн хэрэглээ” хичээлийн стандарт

*      Мэргэжлийн индекс: 011401
*      Хичээлийн код: сomp115
*      Кредит: 2
*      Хамрах хүрээ: Мэргэжлийн ангиуд, I  улиралд
*      Судлах цаг:
                        Лекц-16
                     Семинар-32
                     Бие даалт-80
                     Нийт- 144 цаг
*      Хичээлийн  залгамж  холбоо:
Хэвтээ тэнхлэгээр: Ерөнхий суурь хичээлүүд
*      Хичээлийн зорилго: Компьютерийн техник, программ хангамжийн талаар ойлголттой болох мөн хэрэглээний программуудыг сургалтанд хэрэглэх
*      Агуулгын хүрээ: Мicrosoft Word, Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel
*                  Оюутны эзэмших мэдлэг:
·         MS Word програм дээр файлтай  харьцах
·         Текстэн мэдээлэл боловсруулж тэдгээрийг хэлбэршүүлэх, хуудсанд тохиргоо хийх, хүссэн загвараар хэлбэршүүлэх, янз бүрийн схем графикийг байгуулах
·         Бие даах ажлын нүүр гарчигийг хийх, математик томъёог бичих чадвартай болсон байдал
·         Текст, зурганд эффекттэй болгох, хөдөлгөөн оруулж  хичээл сургалтандаа ашиглах
·         Слайд хоорондын шилжих хөдөлгөөн болон хугацааг тохируулах
·         Бэлэн дэвсгэр хэрэглэхээс гадна өөрсдөө дэвсгэр хийх
·         -Слайдууд хооронд холбох болон өөр бусад программуудтай холбох
·         Өөрсдийн мэргэжлийн дагуу хичээлүүдээр цахим хичээл бэлтгэх
·         MS-EXCEL программын талаар мэдлэгтэй болж, хавтас нүдтэй ажиллах
·         Өгөгдсөн өгөгдлийн дагуу хүснэгт байгуулж, түүнийгээ хэлбэржүүлэх
·         Томъёо хэрэглэн бодолт хийх, тоон үнэлгээг  гаргаж сурах
·         Өгөгдлийн дагуу график байгуулах

*      Оюутны эзэмших чадвар:
Microsoft
WORD
-MS Word програм дээр файлтай зөв харьцах
-Текстэн мэдээлэл боловсруулж тэдгээрийг хэлбэршүүлэх, хуудсанд тохиргоо хийх, хүссэн загвараар хэлбэршүүлэх
- Янз бүрийн схем графикийг байгуулах чадвартай болох
-Бие даах ажлын нүүр гарчигийг хийх, математик томъёог бичих
-Программыг өөрсдийн хүссэнээр тохируулах, нууцлал хийх
Microsoft
Powerpoint
- Текст, зурганд эффекттэй болгох, хөдөлгөөн оруулж  хичээл сургалтандаа ашиглах
-Слайд хоорондын шилжих хөдөлгөөн болон хугацааг тохируулах
-Бэлэн дэвсгэр хэрэглэхээс гадна өөрсдөө дэвсгэр хийж сурах
-Слайдууд хооронд холбох болон өөр бусад программуудтай холбож ашиглаж сурах
-Өөрсдийн мэргэжлийн дагуу хичээлүүдээр цахим хичээл бэлтгэх
Microsoft
Excel
-MS-EXCEL программын талаар мэдлэгтэй болж, хавтас нүдтэй ажиллах
-Өгөгдсөн өгөгдлийн дагуу хүснэгт байгуулж, түүнийгээ хэлбэржүүлэх
-Томъёо хэрэглэн бодолт хийх, тоон үнэлгээг  гаргаж сурах
-Өгөгдлийн дагуу график байгуулахNo comments:

Post a Comment