“Элементар математик” хичээлийн стандарт*      Мэргэжлийн индекс: 011401
*      Хичээлийн код: mata431
*      Кредит: 3
*      Хамрах хүрээ:ММЗ-IV, VII  улиралд
*      Судлах цаг:
                        Лекц-32
                     Семинар-32
                     Бие даалт-80
                     Нийт- 144 цаг
*      Хичээлийн  залгамж  холбоо:
Хэвтээ тэнхлэгээр: Сонгох хичээлүүд
*      Хичээлийн зорилго: Тоо тоолол, алгебр айн хүрээнд бодлого дасгал бодох, түүнийг хэрэглэх
*      Агуулгын хүрээ: Тоо тоолол айн онцлог, хэрэгцээ шаардлага, алгебр айн онцлог хэрэгцээ шаардлага
*                  Оюутны эзэмших мэдлэг:
·         Натурал, бүхэл, рациональ, бодит, өргөтгөсөн бодит тоон олонлог
·         Тоон олонлогт хийгдэх үйлдлүүд, тэдгээрийн чанар
·         Зэрэг, логарифм тэдгээрийн чанар
·         Шугаман ба квадрат тэгшитгэл тэнцэтгэл биш
·         Илтгэгч , логарифм тэгшитгэл тэнцэтгэл биш
·         Рациональ, иррациональ модультай тэгшитгэл тэнцэтгэл биш
·         Модультай тэгшитгэл тэнцэтгэл биш
·         Парарметртэй тэгшитгэл тэнцэтгэл биш
·         Өгүүлбэртэй бодлого
·         Дараалал, арифметик, геометр прогресс
·         Хязгаар түүний чанарууд
·         Уламжлал, интеграл түүнийг олох дүрэм таблиц
·         Уламжлал, интеграл түүнийг олох дүрэм таблиц
·         Уламжлал, түүний хэрэглээ
·         Уламжлал ашиглан функцийг шинжилж график байгуулах
·         Эх функц ба интеграл

*      Оюутны эзэмших чадвар:
Тоо тоолол
-Энгийн бутархай ба түүний үйлдлүүд хийх
Пропорц түүний чанарыг хэрэглэх
Рационал тооны үйлдлүүд хийх
Төгсгөлгүй үет аравтын бутархайг бодох
Математик хэлээр тайлбарлах
Олонлог, түүний үйлдлүүд гүйцэтгэх
Зэрэг, түүний чанарыг хэрэглэх
Илэрхийлэлийг хялбарчлах
Иррациональ тоо, арифметик квадрат язгуур агуулсан илэрхийллийн хувиргалт хийх
Олон гишүүнт, дээд зэргийн тэгшитгэл бодох Горнерийн схем ашиглах
Тоонуудын хуваагдах чанар ба математик индукцийг бодлогод хэрэглэх

Алгебр ай
- Рациональ тооны үйлдлүүд
Өгүүлбэртэй бодлого
Координатын хавтгай дээр цэгүүдийг тэмдэглэх
Нэг ба олон гишүүнт дээр үйлдэл хийх
Хураангуй үржүүлэх томъёонуудыг хэрэглэх
Олон гишүүнтийг янз бүрийн аргаар үржигдэхүүн болгон задлах
Бутархайн бүх үйлдлийг гүйцэтгэх
Функц, түүний тодорхойлогдох муж, шугаман ба шугаман биш функцийн график байгуулах
Функцийн хязгаар, уламжлал бодох
Тригонометрийн функцийн уламжлал олох
Шүргэгчийн тэгшитгэл, функцийн өсөх, буурах, экстремумын цэг олох
Функцийг шинжилж графикийг байгуулах
Тригонометр илэрхийлэл хялбарчлах, адилтгал батлах
Тригонометрийн урвуу функцүүдийн графикийг байгуулах
Тригонометрийн тэгшитгэл, тэнцэтэл биш бодох
Илтгэгч, логарифм ба иррациональ тэгшитгэл тэнцэтгэл биш бодох
Функцийн интеграл түүнийг бодох, хэрэглэх
Шугаман тэгшитгэлийн систем бодох
Хоёр хувьсагчтай тэнцэтгэл бишүүдийн систем бодох
Эх функц ба интеграл бодох
No comments:

Post a Comment