“Элементар математик” хичээлийн үнэлгээний төлөвлөгөө


Бүлэг сэдэв
Шалгуур

Үзүүлэлт
Оноо
Хугацаа
1
Натурал, бүхэл, рациональ, бодит, өргөтгөсөн бодит тоон олонлог
- Натурал, бүхэл, рациональ, бодит, өргөтгөсөн бодит тоон олонлогийн талаар ойлголттой болсон байдал
- Рациональ тоон олонлог дээр хийгдэх үйлдэлийн талаар ойлголттой болсон байдал

- Тоон олонлогт хийгдэх үйлдлүүд, тэдгээрийн чанар, тооны хэлбэр тоог тоймлох, тоон шулуунийг байгуулсан
-Натурал, бүхэл, рациональ, бодит, өргөтгөсөн бодит тоон олонлогт харьяалагдах тоонууд тэдгээрийг тоон шулуун дэр байгуулан, тоймлосон
-Дээрх тоон олонлогууд дээр хийгдэх үйлдлийг гүйцэтгэсэн
-Тоон илэрхийллийг тооцоолох, хялбар аргаар тооцоолсон
-Зэрэгт дэвшүүлэх үйлдэл ба чанаруудыг ашиглан адилтгал хувиргалтыг гүйцэтгэж чадсан
-Тоог логарифмаар илэрхийлэх, логарифмаас чөлөөлж чадсан
-Тэдгээрийн чанруудыг ашиглан адилтгал хувиргалт гүйцэтгэх зэрэг ойлголтуудтай болсон
5 оноо

10 сарын 21
2
Тоон олонлогт хийгдэх үйлдлүүд, тэдгээрийн чанар
- Бодит тоон олонлог дээрх жишлэг, тоог тоймлох, тоон шулууны талаарх ойлголттой болсон байдал
- Илэрхийлэл түүнийг тооцоолсон байдал


5 оноо


10 сарын 28


3
Зэрэг, логарифм тэдгээрийн чанар
- Зэрэг, зэрэгт дэвшүүлэх үйлдэл, логарифм зэрэгт дэвшүүлэх үйлдэл тэдгээрийн чанаруудын талаарх ойлголттой болсон байдал
- Зэрэгт ба логарифм тоон илэрхийлэл түүнийг тооцоолсон байдал


5 оноо


11 сарын 05
4
Шугаман ба квадрат тэгшитгэл тэнцэтгэл биш
- Алгебрийн үндсэн ухагдахуун
-Алгебрийн илэрхийлэлийн талаарх ойлголтуудтай болсон байдал
-Тэгшитгэл тэнцэтгэл бишийн шийд язгуур, тэдгээрийн огтлолцол нэгдэлийг олсон байдал
- Шугаман квадрат зэрэгт логарифм тэгшитгэл ба тэнцэтгэл бишийг бодсон байдал
-Алгебрийн илэрхийллийг хувирган, тодорхойлогдох муж, утгын мужийг олсон
-Шийдийг дүрслэн, тэмдэглэн, бичин, уншиж чадсан
-Шугаман, квадрат, зэрэгт, ердийн болон суурьтай хувьсагчтай илтгэгч, логарифм тэгшитгэл тэнцэтгэл бишийн шийдийг шинжилсэн


-Модультай рациональ болон иррациональ хэлбэрийн тэгшитгэл тэнцэтгэл бишийн шийдийг системийн болон интервалын аргаар олсон
-Параметртэй нэг болон өндөр зэрэгтэй тэгшитгэл тэнцэтгэл биш,тэгшитгэл тэнцэтгэл бишийн системийг оновчтой хялбар аргаар бодсон5 оноо11 сарын 10
5

Илтгэгч , логарифм тэгшитгэл тэнцэтгэл биш


- Илтгэгч функц, функцийн чанар
-Логарифм функц, функцийн чанар
-Илтгэгч ба логарифм тэгшитгэл тэнцэтгэл бишийн талаарх ойлголтуудтай болсон байдал


   5 оноо11 сарын 15


6
Рациональ, иррациональ модультай тэгшитгэл тэнцэтгэл биш
- Рациональ тэгшитгэл ба тэнцэтгэл биш, Иррациональ тэгшитгэл тэнцэтгэл бишийн талаар ойлголттой болсон байдал


5 оноо


11 сарын 20
7


Модультай тэгшитгэл тэнцэтгэл биш
-Модуль агуулсан тэгшитгэл тэнцэтгэл биш, шийдийн олонлогийн талаар ойлголттой болсон байдал
5 оноо


11 сарын 25


8


Парарметртэй тэгшитгэл тэнцэтгэл биш
- Параметртэй тэгшитгэл тэнцэтгэл бишийн талаар ойлголттой болсон байдал
5 оноо
11 сарын 30
9
Өгүүлбэртэй бодлого
-Өгүүлбэртэй бодлогыг хөдөлгөөний, ажлын, хольцийн, хэсгийн, процентийн, холимог гэж ангилан холбогдох онцлог чанарууд, бодох аргачлалаа шийдвэрлэж сурсан байдал

-Өгүүлбэртэй бодлого түүний ангилсан
-Бодлого бодох Пойгийн зарчмыг хэрэгжүүлсэн
-Өгүүлбэртэй бодлогыг ангилан загварчилж бодон түүний  ерөнхий загвар  аргуудыг гаргасан
-Өгүүлбэртэй бодлогыг тэгшитгэлээр загварчилсан


10 оноо


12 сарын 5
10
Дараалал, арифметик, геометр прогресс
-Дарааллын зүй тогтол
-Прогресс
-Хязгаар
-Дарааллын хязгаарыг тодорхойлолтын дагуу олж сурсан байдал
-Төгсгөлгүй буурах дарааллын нийлбэрийг олсон байдал
- Хязгаарын үндсэн чанаруудыг ашиглан дарааллын хязгаарыг олсон байдал
-Дарааллын зүй тогтолыг олж ерөнхий гишүүний томьёог гаргасан
-Рекурент болон бусад аргаар өгөгдсөн дарааллыг шинжлэх судлаж, ерөнхий гишүүний томъёог олсон
-Арифметик ба геометр прогресстой холбогдох бодлогуудыг бодох
-Дарааллын болон функцийн хязгаар олон, тодорхойгүй төлвийг тайлах зэрэг ойлголтуудтай болсон5 оноо12 сарын 10
11
Хязгаар түүний чанарууд
12
Уламжлал, интеграл түүнийг олох дүрэм таблиц
-Үндсэн элементар функцүүд тэдгээрийн өсөх буурах тэгш сондгой үелэх чанарууд тогтоосон байдал
-Үндсэн элементар функцүүдийн график байгуулсан байдал
-Функцийн уламжлал, түүнийг олсон байдал
Үндсэн элементар функцүүдийн графикийг тоймлох, хүснэгтийн арга хөдөлгөөн ашиглан нарийвчлан байгуулсан
-Үндсэн элементар функцүүдийн өсөх буурах, тэгш сондгой эсэх, үелэх чанруудыг тогтоох тэдгээрийг ашиглан график байгуулсан
-Функцийн уламжлалыг  дүрмийн дагуу олж чадах
-Уламжлал хэрэглэн функцийн өсөх буурах, max ба min утгуудыг олох, функцийн графикийг байгуулсан
-Уламжлал хэрэглэн функцийн хамгийн их хамгийн бага утгуудыг олсон
-Уламжлал интеграл олох дүрмийг судалж таблиц зохиож түүнийгээ ашигласан
-Интегралын чанаруудыг ашиглаж функцийг интегралчилсан
-Муруй шугаман трапецын талбайг эргэлтийн биеийн эзэлхүүнийг олох зэрэг ойлголтуудтай болсон
5 оноо12 сарын 20
13
Уламжлал, интеграл түүнийг олох дүрэм таблиц
5 оноо
14
Уламжлал, түүний хэрэглээ
-Уламжлалын чанаруудыг ашигласан байдал
-Уламжлалыг бодлогуудад хэрэглэсэн байдал
5 оноо
15
Уламжлал ашиглан функцийг шинжилж график байгуулах
-Эх функц
-Ньютон-Лейбницийн теоремийг хэрэглэсэ байдал
10 оноо

16
Эх функц ба интеграл
-Тодорхой ба тодорхойгүй интеграл, интегралчилах үйлдэлийн талаар ойлголттой болсон байдал
-Муруй шугаман трапецын талбайг олсон байдал
-Эргэлтийн биеийн эзэлхүүнийг олсон байдал


Нийт
80 оноо
No comments:

Post a Comment