“Мэдээлэл харилцааны технологийн хэрэглээ” хичээлийн үнэлгээний төлөвлөгөө





Бүлэг сэдэв
Шалгуур

Үзүүлэлт
Оноо
Хугацаа
1.
Компьютерийн бүтэц
-Компьютерийн үүсэл хөгжил болон компьютерийн программ хангамж, техник хангамжид юу  багтдаг тэдгээрийн ангилал үүргийн талаар ойлголттой болсон байдал
-Компьютерийн гарны үсгүүдийн байрлалыг тогтоосон байдал
-10 хуруугаар хурдан зөв бичиж сурсан байдал


- Компьютерийн техник хангамжийн үүрэг зориулалтаар нь нэрлэсэн
- Компьютерийн программ хангамжийн талаар ойлголттой болсон
- Fast Type Mon программ дээр 10 хуруугаар хурдан, зөв байралаар бичиж сурсан






5 оноо





9 сарын 27
2.
MS-WORD программ
-MS Word програм дээр файлтай зөв харьцаж сурсан байдал
- Текстэн мэдээлэл боловсруулж тэдгээрийг хэлбэршүүлэх, хуудсанд тохиргоо хийх, хүссэн загвараар хэлбэршүүлсэн байдал
- Янз бүрийн схем графикийг байгуулах чадвартай болсон байдал
-Бие даах ажлын нүүр гарчигийг хийх, математик томъёог бичих чадвартай болсон байдал
-Программыг өөрсдийн хүссэнээр тохируулах, нууцлал хийж буй байдал
-Үсгийн фонт, өндөрийн тохиргоог хийсэн
-Үгийг индексэн хэлбэрт оруулсан
-Текстийг хэлбэржүүлсэн (өгүүлбэрийн хэлбэр, бүгд том, жижиг г.м)
-Текстэнд өнгө оруулсан
-Үгийг хайж олоод засварласан
-Параграфыг байрлуулсан
-Мөр хоорондын зайг тохируулсан
-Тоо болон тэмдэгтээр дугаарласан
-Догол мөр гаргасан
-Текстийг эрэмбэлэн, ангилсан
- Smart Art буюу бүтцийн схемтэй ажилласан
-Графикийн ерөнхий харагдах хэлбэр бүтэц хэлбэрийг тохируулсан
- Бие даалтын нүүр хуудсыг хийж чадаж байгаа
- Математикийн томъёонуудыг бичсэн
- Программын хэмжээсийг өөрчилсөн
- Өөрийн хийсэн файлаа нууц үгтэй
 хадгалсан







15 оноо






10 сарын 25



3
MS POWER POINT программ
-Текст, зурганд эффекттэй болгох, хөдөлгөөн оруулж  хичээл сургалтандаа ашиглаж сурсан байдал
-Слайд хоорондын шилжих хөдөлгөөн болон хугацааг тохируулж сурсан байдал
-Бэлэн дэвсгэр хэрэглэхээс гадна өөрсдөө дэвсгэр хийж сурсан байдал
-Слайдууд хооронд холбох болон өөр бусад программуудтай холбож ашиглаж сурсан байдал
-Өөрсдийн мэргэжлийн дагуу хичээлүүдээр цахим хичээл бэлтгэж сурсан байдал
- Шивсэн текст болон зургийг хөдөлгөөнд оруулсан
- Слайдуудыг хэлбэрт оруулж хөдөлгөөнд оруулсан
- Ажлын хуудсыг бэлэн дэвсгэртэй болгосон
- Илтгэлд тавигдах ерөнхий шаардлагын дагуу илтгэлийг бэлтгэсэн
- Слайдуудыг hyperlink ашиглан хооронд нь холбосон мөн өөр программуудтай холбосон
- Хичээлийн лекц, тайлбар, хүснэгт, графикийг бэлдэж мэргэжлийн хичээл дээр ашигласан





15 оноо





11 сарын 20
4
MS-EXCEL программ
- MS-EXCEL программын талаар мэдлэгтэй болж, хавтас нүдтэй ажиллаж сурсан байдал
-Өгөгдсөн өгөгдлийн дагуу хүснэгт байгуулж, түүнийгээ хэлбэржүүлсэн байдал
-Томъёо хэрэглэн бодолт хийх, тоон үнэлгээг  гаргаж сурсан байдал
-Өгөгдлийн дагуу график байгуулсан байдал
- MS Excel 2007 программын үүргийг мэдсэн
-Ажлын хуудсыг нэмсэн, нэрийг сольсон, идэвхтэй ажлын хуудсыг зөөсөн, хуулсан хамгаалалт хийсэн, өнгийг өөрчилсөн
- Нүдний мэдээллийг хэлбэршүүлсэн
- Хүснэгт байгуулж чадсан
- Хүснэгтийг хүссэн хэлбэрт оруулж чадсан
- Томъёо бичих аргачлалыг мэдсэн
-Математик болон статистик функцүүдийг ашигласан
- График байгуулж засварласан.
-Өгөгдлийг эрэмбэлсэн, шүүлт хэрэглэсэн



10 оноо



12 сарын 18

Нийт
45 оноо



No comments:

Post a Comment