Сонгон судлах “Мэдээлэл зүй дидактик” хичээлийн үнэлгээний төлөвлөгөө


Бүлэг сэдэв
Шалгуур

Үзүүлэлт
Оноо
Хугацаа
1.
Цахим сургалт
-Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүний талаар ойлголттой болсон байдал

-Цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах шаардлагуудыг мэдсэн байдал
-Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүний талаар ойлголттой болсон

-Цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах шаардлагуудыг мэдсэн


5 оноо

9 сарын 9
2.
MS-WORD программ
MS Word программ ашиглан сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулсани байдал

MS Word программ ашиглан тодорхой сэдвээр сургалтын дидактик шаардлагыг хангасан нэгж хичээлийн төлөвлөлт хийсэн
Уг төлөлвлөлтөнд зураг, схем, диаграмм, хүснэгт томъёо ашигласан15 оноо


9 сарын 16


3
MS Powerpoint
- MS Powerpoint программ ашиглан сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулсан байдал
MS Powerpoint программ ашиглан сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүнийг дидактик шийдэлтэй мөн уг программын холбоос, зураг, эффект, хөдөлгөөн оруулан боловсруулсан15 оноо


9 сарын 23
4
MS-EXCEL программ
- MS-EXCEL программын программ ашиглан сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулсан байдал
- MS-EXCEL программын хүснэгтийн хаяг ашиглан цалин тооцсон
-MS Excel программын томъёо ашиглан сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүний нэг болох  дүнгийн анализ боловсруулсан
-Дүнгийн анализ ашиглан  график диаграмм байгуулсан

10 оноо9 сарын 30
5
Adobe Photoshop программ
Adobe Photoshop программ ашиглан сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэсэн байдал
Adobe Photoshop программ ашиглан цахим хэрэглэгдэхүүний нэг болох зургийг засварлах, давхарга үүсгэн хадгалах, эффект үүсгэн түүнийгээ  зургын өргөтгөлтэй болгон хадгалсан.
10 оноо
10 сарын 7
6
ISpring suite программ
ISpring suite программыг ашиглан цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулсан байдал

ISpring suite программыг ашиглан тодорхой нэг айн хүрээнд дидактик шийдэлтэй
- Цахим тест
- 3D ном
- Толь бичиг боловсруулсан
15 оноо
10 сарын 14
7
Camtasia Studio программ
Camtasia Studio программыг ашиглан цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулсан байдал

Camtasia Studio программыг ашиглан видео хичээл бэлтгэж, засварласан
15 оноо
10 сарын 21
8
Google education багцыг сургалтад ашиглах
-Google education багцын талаар ойлголттой болох сургалтад ашигласан байдал
Сургалтын зориулалттай вэбүүдтэй танилцах, тэдгээрийг сургалтад ашигласан байдал
-Gmail, Google Drive, Google Docs, Calendar Google Translate-ийг сургалтад ашигласан
-Сургалтын зориулалттай вэбүүдтэй танилцах, тэдгээрийг сургалтад ашигласан
15 оноо
10 сарын 28

Нийт
100 оноо
No comments:

Post a Comment